Piszemy przekonująco i ciekawie

Więcej »

Tłumaczymy z i na: język włoski, francuski i polski  - w dowolnej konfiguracji oraz z języka niemieckiego na polski

Więcej »

Korygujemy nie tylko błędy językowe

Więcej »

Od słowa do sukcesu w biznesie 

Więcej »

 Redagujemy merytorycznie

Więcej »
  • Verba volant, scripta manent
Więcej »
 

Czym różni się redakcja od korekty tekstu?

  Różnica między redakcją i korektą jest dla wielu osób nie do końca zrozumiała. Często obu terminów używa się wymiennie, co prowadzi do nieporozumień. Dlatego należy sprecyzować – jakie czynności obejmuje redakcja, a jakie korekta proponowana przez Serwis VERBALIA.

Redakcja to wszechstronne opracowanie tekstu przeznaczonego do druku lub do publikacji w innej postaci (np. na stronie internetowej) zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym. Zadanie redaktora nie ogranicza się zatem do wyeliminowania z tekstu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz gramatycznych. Powinien on także zadbać o komunikatywność przekazu, a więc o jego spójność pod względem stylistycznym i logicznym, i co nie mniej istotne – kompozycyjnym. Ważne jest także zwrócenie uwagi na błędy merytoryczne. W przypadku tekstów naukowych, biznesowych czy też innych należących do pojemnej kategorii non fiction, umiejętność dostrzeżenia tego rodzaju usterek nabiera szczególnego znaczenia. Błędy nie najlepiej przecież świadczą o kompetencjach autora. Z kolei dla wydawcy, dbającego o swoją markę (na którą pracuje się nierzadko przez wiele lat), wypuszczenie na rynek „dzieła” z błędami merytorycznymi wiąże się poważnym uszczerbkiem wizerunkowym.

Dlatego jest rzeczą pożądaną, aby redaktor posiadał tzw. rozległe horyzonty i dysponował pewnym zasobem wiedzy z dziedziny, której dotyczy dana publikacja. Wówczas łatwiej będzie mu wskazać oczywiste pomyłki autora dotyczące np. przytaczanych faktów, dat, nazwisk w (które zdarzają się przecież nawet najlepszym!) czy też podzielić się z autorem lub tłumaczem swoimi wątpliwościami. Wynikają one przy tym zazwyczaj z braku konsekwencji w opisie faktów, zagadnień bądź zjawisk w różnych częściach tekstu. Tego rodzaju błędy i nasuwające w toku pracy redakcyjnej niejasności pomaga ujawnić tzw. sprawdzanie krzyżowe – polegające na konfrontowaniu ze sobą danych faktograficznych zawartych w różnych częściach tekstu.

Ze względu na pracochłonność i wymagane od redaktora kwalifikacje większość firm działających na rynku proponuje wykonanie redakcji merytorycznej albo w ograniczonym zakresie, albo też w ogóle z niej rezygnuje. Serwis VERBALIA stara się przeprowadzać redakcję merytoryczną w możliwie najszerszym zakresie. Nasi redaktorzy specjalizują się zwłaszcza w redakcji tekstów naukowych i eseistycznych z dziedziny szeroko pojętej humanistyki (m.in. historiografii, literaturoznawstwa, filologii, socjologii, psychologii), a także zakresu biznesu i gospodarki, marketingu i finansów, stosunków międzynarodowych i politologii.

Powszechne dziś zastosowanie technologii cyfrowej do składu publikacji i do ich druku sprawiło, że również redaktorzy i autorzy tekstów pracują z reguły na programach do komputerowej edycji tekstu – najczęściej używany jest ten najbardziej rozpowszechniony, a więc MS Word. Tryb pracy „rejestruj i śledź zmiany” oraz „akceptuj i odrzucaj zmiany” (a dodatkowo możliwość wpisywania na marginesach redagowanych stron uwag i komentarzy) znacznie usprawnił proces redakcyjny i ułatwił współpracę pomiędzy osobami uczestniczącymi w pracy nad tekstem.

Serwis VERBALIA jest przygotowany także do redagowania maszynopisów czy nawet czytelnych rękopisów. Podejmujemy się również redakcji tekstów (np. wywiadów czy wspomnień) utrwalonych na ścieżce dźwiękowej!

Korekta to końcowy etap procesu redakcyjnego i zarazem przygotowania tekstu do publikacji. Wykonuje się ją zazwyczaj po złożeniu zredagowanego już tekstu przez studio DTP. Zadaniem korektora jest wyeliminowanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych, które mogły zostać przeoczone podczas redakcji. Poza tym korektor jest odpowiedzialny za wskazanie błędów powstałych w wyniku wadliwego składu i łamania kolumn, szpalt i akapitów, a także literówek, opuszczeń słów i wierszy czy też niepotrzebnych ich powtórzeń. Wiele z tych błędów może być efektem wadliwej konwersji już zredagowanego tekstu, zapisanego np. w programie MS Word, do specjalistycznego programu do składu np. Adobe InDesign. Typowa korekta, wykonywana po złożeniu tekstu, nie obejmuje już poprawiania stylistyki przekazu. Korektor nie weryfikuje także tekstu pod kątem jego spójności logicznej i kompozycyjnej. Jego zadaniem nie jest również poprawianie błędów merytorycznych, choć gdy je zauważy, to, oczywiście, powinien je zaznaczyć.

Osoba dokonująca korekty lub redaktor książki wprowadza również tzw. korektę autorską. Warto dodać, że umowy zawierane przez wydawnictwa, zwłaszcza z autorami prac naukowych, dopuszczają możliwość dokonania przez nich zmian w tekście dochodzących do 5 procent objętości dzieła, a wyjątkowo nawet i więcej procent. Oznacza to, że autor ma możliwość wprowadzenia wielu istotnych zmian merytorycznych czy np. stylistycznych, choć już np. nie o charakterze kompozycyjnym, bo wymagałoby one wykonania nowego składu całego tekstu, za co trzeba by dodatkowo zapłacić studiu DTP. Jeśli korekta redakcyjna i autorska wprowadzają wiele istotnych zmian do już złożonego tekstu, niezbędne staje się wykonanie jeszcze jednej – tzw. II korekty.

Zakres poprawy i usprawnienia tekstu wykonywany podczas korekty jest bez porównania węższy niż w przypadku redakcji tekstu. Wynika to stąd, że korektor odpowiada głównie za zgodność tekstu po składzie z tzw. podstawą, czyli końcową wersją tekstu już zredagowanego.

Standardowe umowy zawierane z wydawcami (a także innego rodzaju zleceniodawcami instytucjonalnymi) na przygotowanie tekstu do druku lub publikacji w postaci elektronicznej obejmują zazwyczaj zarówno wykonanie redakcji, jak i pierwszej korekty lub pierwszej i drugiej korekty.

Na rynku zleceń redakcyjno-korektorskich mamy także do czynienia z pojęciem korekty językowej i stylistycznej, obejmującej węższy zakres czynności niż redakcja tekstu. Tego rodzaju korekta bywa także określana mianem redakcji językowej i stylistycznej. Korekta lub redakcja językowa i stylistyczna polega na korygowaniu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, gramatycznych wszelkiego typu, leksykalnych oraz stylistycznych. W przeciwieństwie do redakcji wykonywanej w pełnym zakresie, korekta językowa nie obejmuje poprawiania błędów merytorycznych ani też weryfikacji tekstu pod kątem jego spójności logicznej i kompozycyjnej. Usługa ta ma zastosowanie jedynie w przypadku tekstów bardzo starannie opracowanych przez autora, przemyślanych pod względem kompozycyjnym, za których stronę merytoryczną odpowiedzialność w pełni ponosi Zleceniodawca.